Trendy, przed którymi stoimy

Trendy rynkowe to czynniki wpływające na przyszłość m.in. naszego banku, sektora, gospodarki, czy społeczeństwa. Horyzont czasowy, w jakim je identyfikujemy i opisujemy, to najbliższe 2-3 lata.

2020 rok był wyjątkowy – nakreślił na nowo ramy działalności i funkcjonowania wielu gospodarek, branż, czy społeczeństw. 2021 rok, pomimo wysiłków rządów i rozpoczęcia szczepień przeciwko koronawirusowi, nie pozwoli zapewne na powrót do rzeczywistości, którą znamy sprzed czasu pandemii. Znajdujemy się w pewnego rodzaju punkcie przełomowym, a aktywność w wielu obszarach będzie wymagała zdefiniowania na nowo w czasie po wygaśnięciu pandemii. Może to spowodować, że trendy, które obserwujemy dziś mogą się nie zrealizować bądź powstaną nowe, które swoją siłą i wpływem zmienią bardzo wiele.

Gospodarka

W zakresie trendów gospodarczych i ekonomicznych, trendem – jaki identyfikujemy – są niskie stopy procentowe na długo, pomimo tego, że z drugiej strony będziemy mierzyć się z wzrastającą inflacją (więcej na ten temat przeczytasz w komentarzu naszego zespołu ekonomistów). Patrząc na to od strony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, podmioty te będą szukać alternatywnych form oszczędności w stosunku do depozytów bankowych w celu ochrony przed inflacją. Coraz większym zainteresowaniem mogą się cieszyć obligacje skarbowe, czy – stopniowo – obligacje korporacyjne. Jest to trend, który wydaje się, że został zapoczątkowany już w 2020 roku.

Zielona transformacja

Kolejnym, bardzo istotnym trendem, który mamy nadzieję, że się zrealizuje to (przyśpieszenie) zielonej transformacji w Polsce (zobacz raport naszych ekonomistów na stronie 22). Jest to niezbędne by osiągnąć neutralność klimatyczną naszej gospodarki w 2050 roku. Jako bank, wspieramy ten trend od strony finansowania transformacji – angażując się m.in. w projekty farm fotowoltaicznych, jak również od strony edukacyjnej – podkreślając istotność ochrony środowiska, czy jakości powietrza w naszej komunikacji marketingowej oraz akcjach edukacyjnych dla naszych pracowników. Istotność tego zagadnienia na poziomie europejskim podkreślają nowe regulacje prawne m.in. dla sektora finansowego, które zmuszają do zaangażowania się sektora w walce o ochronę klimatu, wsparcie zrównoważonego rozwoju i transparentność w tym zakresie.

Technologia

Od strony technologicznej – rozwój i powszechność rozwiązań cyfrowych będzie przyspieszać. Pandemia koronawirusa i zamknięcie gospodarek udowodniły, że jesteśmy w stanie – jako gospodarka i społeczeństwo – szybko i w znaczącej części przenieść swoją działalność w tryb zdalny. Praca, rozrywka, zakupy, kontakty towarzyskie, sprawy urzędowe – w 2020 roku podstawnym kanałem ich realizacji był Internet. Po wygaszeniu pandemii część z aktywności wróci zapewne do znanej nam sprzed 2020 roku formy, ale cyfryzacja części z nich z pewnością jeszcze przyśpieszy w kolejnych latach.

Jesteśmy świadomi, że konsekwencją postępu technologicznego jest cyfryzacja usług bankowych, a co za tym idzie – nowe kanały interakcji z klientem oraz wzrost znaczenia bezpieczeństwa w sieci. Nowe potrzeby klientów wymagają spersonalizowanego podejścia. Czynniki te wpływają na konieczność koncentracji na usługach bankowych z perspektywy doświadczenia, jakie oferujemy klientowi. Dlatego doświadczenie klienta w naszym banku wyznacza rozwiązania technologiczne, które wdrażamy. Stawiamy na dostępność, szybkość i intuicyjność, czytelność i prostotę komunikacji, a także bezpieczeństwo klienta.

Społeczeństwo

W zakresie trendów społecznych należy zwrócić uwagę na dwa, ważne aspekty. Pierwszy trend ma globalny charakter – jest nim polaryzacja grup społecznych. Z perspektywy firm i osób budujących markę, jest to wyzwanie przy budowaniu komunikacji marketingowej, czy wizerunku firmy. Drugim wyzwaniem jest poprawa wiedzy finansowej Polaków. Musimy stale pracować nad tym by to zmienić. Wiedzę w tym zakresie należy budować już od wieku szkolnego. Starzejące się społeczeństwo i niska wiedza finansowa niesie zagrożenie dla finansów w postaci oszustw realizowanych głównie w kanałach zdalnych.

Rynek pracy

Pandemia koronawirusa oraz okresowe lockdowny wymusiły i przyspieszyły niektóre zmiany na rynku pracy. Praca zdalna oraz hybrydowa to trend, który zaczyna się utrwalać i rozpowszechniać w perspektywie długoterminowej. Świadczą o tym m.in. plany prawnego uregulowania tych kwestii w Kodeksie pracy. Kluczowe nadal będzie zapewnianie pracownikom bezpieczeństwa, dążenie do zredukowania poziomu stresu i dbanie o ich kondycję psychofizyczną. Na znaczeniu zyskają wszelkie działania składające się na obszar well-being. Ważne może okazać się również dalsze uelastycznianie czasu pracy. Coraz większą rolę mogą też pełnić modele pracy oparte na współdziałaniu ludzi i technologii, a także bardziej spersonalizowana komunikacja wewnętrzna (np. filmy video w miejsce wiadomości tekstowych). Będzie ona służyła tworzeniu i utrzymaniu zaangażowanych, zintegrowanych zespołów mimo ograniczeń w kontaktach społecznych. Wyzwaniem stanie się też zaprojektowanie i wdrożenie takiego modelu pracy, który – w ramach formy zdalnej i hybrydowej – zapewni atrakcyjne możliwości samorozwoju pracowników, uwalnianie ich potencjału, zarządzenie talentami i skuteczną rekrutację. Stałym elementem budowania wizerunku pracodawców może okazać się aktywna obecność w kanałach digital, z których dotąd nie korzystali (np. spoza katalogu popularnych mediów społecznościowych).

Wyniki wyszukiwania