O raporcie

Grupa ING Banku Śląskiego przygotowała raport roczny w wersji online, który odwołuje się do najlepszych światowych praktyk w zakresie raportowania zintegrowanego. Aby ułatwić czytelnikom posługiwanie się narzędziami interaktywnymi, przygotowaliśmy instrukcję opisującą kluczowe funkcjonalności. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji jeszcze przed rozpoczęciem lektury raportu.

Zintegrowany Raport Roczny
ING Banku Śląskiego 2019

Środowisko

W naszym banku Strategię Zrównoważonego Rozwoju realizujemy zgodnie z priorytetami dotyczącymi przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz środowiska. Podsumowanie realizacji strategii można znaleźć w rodziale Strategia ING Banku Śląskiego. W poniższym rozdziale skupiliśmy się na szerokim opisaniu naszego podejścia do ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Opis pozostałych działań z naszej startegii można znaleźć w rozdziałach Doświadczenie klienta oraz Sposób pracy.

_DSC0537 _DSC0537
 • [103-1]
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
 • [103-2]
  Podejście do zarządzania i jego elementy
 • [103-3]
  Ewaluacja podejścia do zarządzania

W dobie obecnego kryzysu klimatycznego, troska o środowisko to nie tylko dobra wola a obowiązek i nieodłączny element prowadzenia biznesu. Dlatego realizujemy postanowienia z naszej Deklaracji Ekologicznej. Wiemy, że każdy aspekt naszej działalności ma wpływ na środowisko. Wspieramy biznesy proekologiczne i rezygnujemy z finansowania tych, które szkodzą środowisku. Sami również ograniczamy nasz negatywny wpływ na planetę.

Pod koniec 2017 roku ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną, w której zobowiązaliśmy się m.in. do wspierania obszarów, takich jak:
 • projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez grupy energetyczne,
 • projekty wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii,
 • projekty ESCO, polegające na oferowaniu finansowania dla rozwiązań poprawiających efektywnośc energetyczną, gdzie spłata pochodzi ze strumienia oszczędności finansowych, ze zmniejszenia zużycia energii,
 • projekty wspierające elektromobilność,
 • inne projekty mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu.

W działalności biznesowej naszym priorytetem są projekty realizowane z troską o środowisko naturalne. Dlatego stopniowo zmniejszamy ekspozycję produktową i kredytową dotyczącą działalności wysokoemisyjnej. Od 2015 roku nie finansujemy nowych elektrowni węglowych, z wyłączeniem naszych wcześniejszych zobowiązań kontraktowych wobec tych podmiotów.

Ponadto, Zarząd ING Banku Śląskiego postanowił:

 • najpóżniej do końca 2025 roku bank zakończy współpracę z podmiotami nie spełniającymi kryterium polityki środowiskowej, w szczególności w zakresie spalania węgla;
 • po 2025 roku bank nie będzie finansował Klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Jednocześnie Bank może wspierać klientów, którzy zrealizują plan odejście od węgla, w ich transformacji energetycznej;
 • Bank dopuszcza nawiązywanie relacji z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10%, o ile posiadają strategię zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru w 2025 roku.

Bank podejmuje działania proekologiczne, których celem jest m.in. zmniejszenie zużycia energii. W wyniku zakupu świadectw pochodzenia  100% energii elektrycznej zużywanej w Banku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Aby zminimalizować wpływ, jaki na środowisko wywiera działalność operacyjna, w tym biura, oddziały i centra komputerowe, Bank dąży do zmniejszania zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, ogranicza zużycie papieru i generowanie odpadów elektronicznych. Prowadzi również akcje informacyjne, które wpływają na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz zwiększają świadomość proekologiczną pracowników.

Instrukcja ryzyka środowiskowego i społecznego wskazuje działalności, w które bank nie inwestuje z uwagi na szczególnie wysokie ryzyko negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zasady zrównoważonego rozwoju. Instrukcja składa się z zasad stosowania, Polityki wykluczeń (lista działalności wykluczonych z uwagi na kwestie etyczne, reputacyjne i środowiskowe) oraz Polityk szczegółowych (odnoszących się do zidentyfikowanych w Instrukcji obszarów). Wymagamy, aby nasi klienci prowadzili działalność zgodnie z regulacjami  społeczno – środowiskowymi oraz aby posiadali wszystkie wymagane prawem pozwolenia i licencje. Instrukcja ma zastosowanie do klientów, którym oferujemy produkty kredytowe. Nie nawiązujemy relacji z klientami, których podstawowa działalność objęta jest Polityką wykluczeń.

Polityki szczegółowe w zakresie środowiska naturalnego dotyczą następujących obszarów:
 • dobrostan zwierząt,
 • leśnictwo i plantacje,
 • przetwórstwo przemysłowe,
 • przemysł chemiczny oraz wykorzystywanie chemikaliów,
 • górnictwo węgla, energetyka węglowa oraz działalności powiązane,
 • pozostałe górnictwo i energetyka, petrochemia oraz produkcja metali.

W roku 2019 kontynuowaliśmy działania zgodnie z Deklaracją ekologiczną oraz ze Strategią Zrównoważoznego Rozwoju i priorytetami Bank zielonych inwestycji oraz Bank świadomy ekologicznie. Udzieliliśmy finansowania dla projektów poprawiających efektywność energetyczną i obejmujących inwestycje w nowe źródła zielonej energii wiatrowej i fotowoltaikę. Kontynuowaliśmy wsparcie elektromobilności oraz oferowanie ekopożyczki dla klientów detalicznych.

Naszą uwagę przyciągają również postępy w pracach nad zrównoważonym finansowaniem (ang. sustainable finance) na poziomie Unii Europejskiej. W połowie 2019 roku Komisja Europejska opublikowała propozycje taksonomii zrównoważonych działań, standardów zielonych obligacji UE oraz ujawniania wskaźników klimatycznych i czynników ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Pod koniec roku kraje członkowskie UE i instytucje unijne osiągnęły kompromis polityczny w sprawie taksonomii, która definiuje ‘zielone’ inwestycje w poszczególnych sektorach gospodarki.

Zmień walutę na:

Zmień:

Wyniki wyszukiwania: